DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...
DOOR VAKLIEDEN... VOOR VAKLIEDEN...

Nieuws - overzicht

Geen naheffing voor schilders

24 November 2014 door Michel Kapoen

Schilders, bouwvakkers en stukadoors hoeven geen naheffing van de belastingdienst te verwachten. Dat concludeert salarisverwerker CBBS na berekeningen. Dat heeft vooral te maken met het vakantiebonnensysteem dat in de bouw nog gehanteerd wordt.

 

 

De mededeling van Staatssecretaris Wiebes dat miljoenen Nederlanders nog een naheffing over 2013 te wachten staat heeft to veel onrust en vragen geleid. Ook bij het CBBS kwamen de vragen binnen. Na berekenignen heeft de Haagse salarisverwerker goed nieuws: schilders zullen niet hoeven bij betalen.

 

Het CBBS:

In het algemeen kan gesteld worden dat medewerkers die ofwel hun vakantiegeld direct afrekenen bij het brutoloon, ofwel onder een zogenaamd vakantiebonnen of verlofwaarde systeem vallen, de dans ontspringen. In beide gevallen wordt het vakantiegeld (of de verlofwaarde) bij het zogenaamde tabelloon geteld in de periodieke loonberekening. Door deze rekenmethode zal er in de meeste situaties geen naheffing volgen. Overigens is het goed te melden dat er een aanslaggrens in de inkomstenbelasting is van €45 voor het jaar 2014. In het kleine geval dat een werknemer bijvoorbeeld €3 terug moet betalen, dan zal dit niet nageheven worden.

 

Een deel van de berekeningen heeft het CBBS op de eigen website gezet. Die zijn hier in te zien.

- See more at: http://www.schildersvak.nl/nieuws/id6660-geen-naheffing-voor-schilders.html#sthash.DisqM3fL.dpuf

 

bron: www.schildersvak.nl

CAO verplicht, mét uitzondering

15 September 2014 door Michel Kapoen

Schildersbedrijven die niet bij OnderhoudNL zijn aangesloten hoeven niet van zzp'ers te eisen dat ze zich verzekerd hebben vóór ze hen mogen inlenen. Dat heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een zeldzaam besluit genomen.

 

De begin dit jaar afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf is op 2 september van dit jaar algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle bedrijven die 'onder de werkingssfeer van de cao vallen' aan deze afspraken tussen werkgeversorganisatie OnderhoudNL en werknemersorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen moeten voldoen.

Tegen deze algemeen verbindendverklaring (avv) was, blijkens het besluit, bezwaar gemaakt door drie partijen: de ondernemer Frans Liebregts, de belangenorganisatie voor zzp'ers Zelfstandigen Bouw en uitzendbureau de Flextra Groep. Aan die bezwaren komt de minister in belangrijke mate tegemoet.

 

Representatie In de meest principiële kwestie kregen de bezwaarmakers geen gelijk: met namen Frans Liebregts betoogt dat de cao-partijen niet 'representatief' zijn: niet voldoende bedrijven en werknemers vertegenwoordigen om onderling afspraken te maken die ook voor anderen zouden moeten gelden. Het aantal schilders in vaste dienst is immers tot ca 14000 gedaald, terwijl het aantal zzp'ers meer dan 10.000 is, en er duizenden schilders via uitzendbureau's werken. Deze argumenten worden door de minister in de toelichting op zijn besluit ontkracht: 'Uit de aangeleverde representativiteitsgegevens en het ingevulde formulier representativiteitsgegevens waarin een toelichting wordt gegeven op de gehanteerde onderzoeksmethode, de gebruikte bronnen, de wijze van meting, de relatie tot de werkingssfeer en de actualiteit van de cijfers, volgt een representativiteit die ruimschoots voldoet aan het meerderheidsvereiste. 

 

De voor de representativiteitsopgave gehanteerde bronnen, namelijk de ledenlijst van de werkgeversorganisatie Onderhoud NL en de basisregistratie van werkgevers- en werknemersgegevens bij A&O Services, zijn door cao-partijen in voldoende mate toegelicht.

 

Verplicht verzekerd In een meer specifieke kwestie krijgen de bezwaarmakers echter wél gelijk. Dat is in de bepaling in de cao waarin schildersbedrijven die zzp'ers in dienst nemen dezen eerst moeten vragen te verklaren dat ze afdragen aan het pensioenfonds en dat ze een arbeidsongeschiktheids- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Zowel Zelfstandigen Bouw als Flextra maakten hier bezwaar tegen. Zij vinden het de keuze van de zzp'er zelf of hij zich verzekert en vinden het principieel onjuist dat een cao zou kunnen ingrijpen in een contract tussen zelfstandige bedrijven. Daarnaast zijn voor sommige (oudere, en/of regelmatig zieke) zzp'ers de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet op te brengen. De bepaling zou het voor deze zzp'ers onmogelijk maken om hun bedrijf uit te oefenen. Bij hoge uitzondering grijpt de minister inhoudelijk in een cao in en verklaart die bepaling niet algemeen verbindend.

 

Het uitzonderlijke hiervan staat in het besluit:   Op grond van paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV worden bedenkingen betrekking hebbend op de inhoud van cao-bepalingen voor zover deze cao-bepalingen op grond van het Toetsingskader AVV voor avv in aanmerking komen, normalerwijze als evident kansloos aangemerkt. Bij deze beoordeling is geconcludeerd dat artikel 6, derde lid, van de cao inzake onderaanneming en de daarbij behorende bijlage 11 niet voor avv in aanmerking komen.'  

 

De redenen die de minister hiervoor opgeeft zijn gelijkluidend aan die van de bezwaarmakers. Het gevolg van dit besluit is dat schilders die géén lid zijn van OnderhoudNL, FNV Bouw of CNVVakmensen, geen eisen hoeven te stellen aan zzpérs die ze aannemen over verzekeringen, terwijl dit voor de schilders(bedrijven) die wél lid zijn van die organisaties wel geldt. 

 

 

 

 

 

 

Schildersbedrijven vrezen tekort aan personeel

24 February 2014 door Michel Kapoen

  

De schildersbranche verwacht op korte termijn een tekort aan goed geschoold personeel. Als oplossing zien de bedrijven, naast promotie van de branche onder jongeren, een belangrijke rol weggelegd voor mechanische applicatie. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in februari 2014 is uitgevoerd onder 75 schildersbedrijven met personeel.

 

Het dreigende tekort van goed geschoold personeel hangt al geruime tijd als het zwaard van Damocles boven de bouwsector. Er is onvoldoende instroom van jongeren in de vakopleidingen en de gemiddelde leeftijd van de bouwprofessional ligt vrij hoog. Er zal in de komende jaren dan ook een grotere uitstroom zijn van gepensioneerden, dan een instroom van jongeren. De economische recessie die ook de bouwsector de afgelopen jaren in zijn greep hield, heeft een tijdelijke rem op deze ontwikkeling gezet. Er was minder vraag naar personeel, waardoor de (natuurlijke) uitstroom geen bedreiging vormde.

 

Nu de bouwsector eindelijk weer lijkt aan te trekken wordt het tekort aan goed geschoold personeel weer een actueel thema. De hoeveelheid werk groeit, maar de recessie heeft een flinke krater geslagen in de arbeidsvoorraad. Op korte termijn kan dit nog opgevangen worden met de huidige werkzoekenden, maar op de langere termijn zal het dreigende tekort uiteindelijk bewaarheid worden. Naar verwachting zal de renovatie- en onderhoudssector hier als eerste iets van merken, omdat deze sector het eerst profiteert van de verbeterde omstandigheden.

 

USP heeft 75 schildersbedrijven met personeel gevraagd naar hun verwachtingen. Maar liefst 13% van deze bedrijven verwacht al binnen een jaar problemen te gaan krijgen om goed geschoold personeel te vinden. Nog eens 31% denkt binnen nu en vijf jaar iets te gaan merken van een tekort aan personeel. Met name de grote schildersbedrijven verwachten op korte termijn problemen; een kwart verwacht al dit jaar moeite te hebben om personeel aan te trekken. Deze uitkomst is in lijn met het deze week gepresenteerde sectorplan Schilderen & Onderhoud en Afbouw, waarin al over vier jaar serieuze tekorten worden verwacht voor de sector.

 

Het is dus duidelijk dat zonder acties de schildersbranche in de komende jaren zal gaan kampen met tekorten. Om deze dreiging het hoofd te bieden zijn er grofweg twee oplossingen die niet in elkaars vaarwater liggen; het vergroten van de instroom en het mogelijk maken om dezelfde hoeveelheid werk met minder handen te kunnen uitvoeren. Schilders zelf zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor meer gebruik van mechanische applicaties, zoals spuitapparatuur.

 

Zij zien logischerwijze geen oplossing in het verkleinen van hun rol in het onderhoudsproces, maar aan opdrachtgeverzijde kunnen deze oplossingen mogelijk op meer enthousiasme rekenen. Een kleiner deel van de schilders verwacht dat de oplossing voor het tekort kan worden geboden door de verffabrikant; 25% is van mening dat betere verven de oplossing kunnen vormen voor het dreigende tekort aan personeel.

- See more at: http://www.schildersvak.nl/nieuws/id6052-schildersbedrijven-vrezen-tekort-aan-personeel.html#sthash.avUKT1sX.dpuf