Zuid-Holland steekt geld in rijksmonumenten

De subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten in Zuid-Holland wordt in 2013 volledig benut. Voor restauraties van rijksmonumenten was 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het merendeel van de aanvragen gaat over de restauratie van kerken en molens, zoals de Dorpskerk in Woubrugge, de kerk in Numansdorp, de Tiendwegmolen in Streefkerk en molen Drie Koornbloemen in Schiedam.

 

Er zijn meer aanvragen dan waarvoor geld beschikbaar was. Hierdoor moesten Gedeputeerde Staten een afweging maken, op basis van rangschikkingscriteria. Hieronder vallen de bouwtechnische staat van het monument, de hoogte van de cofinanciering, herbestemming, bevordering van de werkgelegenheid en het creëren van leerling-werkplaatsen.

 

Nieuw dit jaar is de eis van minimaal 50% cofinanciering. Dit houdt in dat minimaal de helft van de kosten voor restauratie op een andere manier betaald moet worden dan met geld uit de subsidie. Voor de restauraties waarvoor nu subsidie is verleend, ligt deze eigen bijdrage op gemiddeld 63%, 
ruim meer dus dan de eis van 50%. 

Provincies zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de verdeling van het geld voor restauraties van monumenten. Per jaar is voor Zuid-Holland 3 miljoen euro beschikbaar. De provincie geeft in haar Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 aan de helft hiervan te besteden aan de 
restauratie van rijksmonumenten. De andere helft wordt besteed aan restauraties, die binnen de zogenoemde Erfgoedlijnen vallen. 

 

Bron: www.schildersvak.nl