Ga terug

Beleidsverklaring

Flextra is een flexibele en betrouwbare partner in al haar activiteiten in de markt. Het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten gebeurt vanuit een breed maatschappelijk bewustzijn waarin duurzaamheid, openheid, transparantie, ethiek en integriteit de basis vormen van haar normen en waarden.
Kortom, Flextra streeft ernaar om verantwoord en respectvol om te gaan met mens, milieu en maatschappij, met daarbij als minimale norm het naleven van nationale en Europese wetgeving.

ALS BEDRIJF STAAN WIJ VOOR DE VOLGENDE UITGANGSPUNTEN:

Veiligheid
Veiligheid is onze kernwaarde en hoofdprioriteit. Onze stelregels zijn als volgt:

Wij doen het veilig of wij doen het niet

Iedereen moet weer gezond naar huis

Wij weigeren onveilige opdrachten

Wij stellen ons tot doel een duurzame veiligheidscultuur te creëren met onder andere aandacht voor veiligheidsleiderschap, gedrag, gevaaridentificatie, risicobeheersing en risicomanagement.

Gezondheid
Wij streven er naar om de gezondheid en het welzijn van een ieder te beschermen. Een gezond personeelsbestand is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering en wij streven naar een vitale organisatie. Door het identificeren van gezondheidsgevaren, het terugdringen van blootstelling aan gevaar en het meedoen aan specifieke trainingen willen wij het aantal beroepsziektes reduceren. Met opdrachtgevers worden dan ook altijd duidelijke afspraken gemaakt omtrent veiligheidsregels in het belang van onze uitzendkrachten. De nadruk ligt op het voorkomen van verzuim door onze uitzendkrachten bewust te maken, om onveilige situatie vooraf te ontdekken en dat zij bij beginnende klachten niet moeten wachten totdat er niet meer gewerkt kan worden, maar door dit direct te melden. Flextra kan daardoor vroegtijdig de gecontracteerde zorgverleners inschakelen ten einde verzuim te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Milieu
Wij zijn met onze activiteiten doorlopend alert op het voorkomen van schade aan het milieu. Wij maken zorgvuldig gebruik van papier, energie, water, grondstoffen en hulpmiddelen. Bij onze keuze van het wagenpark, is een van de belangrijkste overwegingen de CO2-uitstoot.

Kwaliteit en Klantgerichtheid
Onze goede reputatie wordt bepaald door de kwaliteit van ons werk en de manier waarop we dit uitvoeren. In de kwaliteitsprocedures van onze ondernemingen staat geborgd hoe wij dit doen. Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot kwaliteit, Arbo- en milieuzorg, specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten. Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een overeenstemming met de opdrachtgever wordt gestreefd. Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteit, Arbo- en milieuzorg.

Zakelijke Integriteit en Transparantie
Te allen tijde doen wij zaken in openheid met inachtneming van integriteit, eerlijkheid en redelijkheid binnen de grenzen van commerciële vertrouwelijkheid. Daarnaast geloven wij als bedrijf in het belang van vertrouwen, openheid, teamwork, professionaliteit en trots zijn op wat wij doen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij professioneel, gezamenlijk en eerlijk werken, binnen en buiten de onderneming. Onze medewerkers bepalen immers hoe wij onze klanten, leveranciers en de onderlinge samenwerking waarderen. Wij doen geen zaken met partijen als dat leidt tot overtreding of omzeiling van wet- en regelgeving en andere maatschappelijke en/of bedrijfseigen normen en waarden. Veiligheid, transparantie en eerlijkheid, komen altijd boven commercie.

Flexibiliteit
Wij zijn een modern dynamisch bedrijf dat in nauwe samenspraak met onze relaties flexibel inspeelt op veranderingen in de maatschappij en samenleving. Wij hebben een open relatie en kijken continu naar verdere verbetering. Elk jaar interviewen wij een aantal klanten, om het proces te blijven verbeteren.

Werkomstandigheden
Ons uitgangspunt is dat mensen, zonder daarbij onderscheid te maken, waardevol zijn en dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij voeren een rechtvaardig en sociaal beleid, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden waarbij het investeren in mensen centraal staat en zien erop toe dat de juiste persoon op de juiste plek werkt. Wij creëren een werkomgeving waarin wij verschillende culturen respecteren, eenieder gelijkwaardig behandelen en waarin collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan. Wij discrimineren niet, ook niet op basis van leeftijd, etnische en/of sociale achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, politiek of godsdienst.

Eenheid en beleid voor alle vestigingen
Om te waarborgen dat alle vestigingen hetzelfde beleid voeren hebben wij op elke vestiging één persoon medeverantwoordelijk gemaakt die erop toeziet dat het beleid wordt gehandhaafd. Per kwartaal wordt er een vergadering belegt waar ook altijd het VCU-beleid wordt besproken, met telkens enkele speerpunten. Deze medeverantwoordelijke bespreekt dit met zijn werknemers op de vestiging. Elk jaar worden er steekproefsgewijs interne audits gehouden per vestiging, zonder aankondiging.  Tijden deze audits wordt gecontroleerd of alles ook daadwerkelijk volgens de procedures gebeurt en er sprake is van een gelijkwaardige dienstverlening.

Samenwerken
Wij maken gebruik van aanwezige capaciteit, kennis en middelen, zowel extern als intern. Ons uitgangspunt is het projectmatig samenwerken binnen De Flextra-Groep en met onze partners. Op deze manier levert een project een bijdrage op die verder gaat dan het financiële resultaat en het belang van de individuele werkmaatschappijen.

Interne en Externe Controles
Wij zijn wij in bezit van onder meer de volgende certificaten: VCU, NEN 4400-1. Wij conformeren ons aan interne en externe onafhankelijke controles om de effectieve werking en naleving van onze gedragscodes en procedures te toetsen. De rapporten van de interne VCU-audits worden door de directie besproken en beoordeeld. Wij werken voortdurend aan verbetering van onze prestaties.

Opvolging
Indien een medewerker onze gedragsregels niet opvolgt, zal deze direct worden gesanctioneerd.